مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) http://kalaghesepid.mihanblog.com 2020-11-27T01:05:10+01:00 text/html 2020-10-13T06:46:01+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خیالــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/247 گوسفندا از گرگ می ترسن اما سرشون رو چوپان میبُره...! text/html 2020-08-17T06:21:56+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید لطفــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/246 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;">خالی از لطف نباشد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;گذری کنی از این کوچه بن بست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;خالی از لطف نباشد&nbsp;</div><div style="text-align: right;">بر دل غم زده ما بکشی دست</div><div style="text-align: right;">&nbsp;من توقع ندارم همنشینم شوی ای حضرت دریا&nbsp;</div><div style="text-align: right;">خالی از لطف نباشد</div><div style="text-align: right;">&nbsp;بزنی موج بر این ساحل تنها</div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">محمد سلطانی</span></div> text/html 2020-07-16T03:14:20+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید توهمــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/245 هر کسی رو اگر در حد خودش نگهش نداری یه روز پاچتو می گیره...! text/html 2020-05-12T09:22:47+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید جرمــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/244 <span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">اتفاقا عشق یعنی راه را گم کرده باشی</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">اشتباهی را برای بار چندم کرده باشی</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">اتفاقا بهتر است از چشم عاقل ها بیفتی</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">کارهایی برخلاف میل مردم کرده باشی</span><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">علی ثابت قدم</span></div> text/html 2020-05-08T03:56:26+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید فرار از تنهایی‍ـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/243 برای رفع تشنگی هر آبی را ننوشید...! text/html 2020-05-07T08:06:07+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید ذهنـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/242 می خوام بدونم دغدغه ی ذهنی کوسه ماهی سفیدی که در اقیانوس آرام زندگی میکنه چیه...! text/html 2020-05-02T15:05:07+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید اشتباه‍ـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/241 نه به انتظار کسی نه انتظار از کسی...! text/html 2020-04-14T23:07:30+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید هوســــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/240 حسی عجیب می خواهم از آن حس ها که هر ثانیه اش با نفس های نامنظم سپری می شود...! text/html 2020-04-14T21:19:22+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید قوی... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/237 دیگه از قوی بودن خسته شدم...! text/html 2020-04-13T21:28:29+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید شب و تاریکی http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/238 از روشنایی فراری ام، نمی‌دانم چرا اما تنها شب، با سکوت و‌ سیاهی اش مرا آرام می کند...! text/html 2020-02-02T13:15:27+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید کرونــا... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/236 الهی "کرونا" بگیرم شاید پرستارم تو باشی ...! text/html 2020-01-07T11:30:51+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید وطنـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/235 <div><br></div><div>در طول تاریخ همیشه پیدا کردن یک وطن پرست واقعی سخت بوده، نمیدونم چند تا وطن پرست واقعی در ایران داریم اما شهادت حاج قاسم عمیقاً قلبم رو به درد آورد...!</div> text/html 2019-11-25T10:55:11+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید وصالـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/234 به شوق آن آغوش، صبح با لبخند بلند می شوم...! text/html 2019-11-03T05:19:02+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید قلبـ...! http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/233 قلب هم یک هو میریزد مثل برگ های پاییز...! text/html 2019-10-24T05:33:17+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید حس خوبــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/232 حس و شور زندگی دوباره ایجاد شد و اکنون خوشبخت ترین انسان روی زمین هستیم...!