مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) http://kalaghesepid.mihanblog.com 2020-07-01T15:19:50+01:00 text/html 2020-05-12T13:52:47+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید جرمــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/244 <span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">اتفاقا عشق یعنی راه را گم کرده باشی</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">اشتباهی را برای بار چندم کرده باشی</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">اتفاقا بهتر است از چشم عاقل ها بیفتی</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">کارهایی برخلاف میل مردم کرده باشی</span><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center;">علی ثابت قدم</span></div> text/html 2020-05-08T08:26:26+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید فرار از تنهایی‍ـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/243 برای رفع تشنگی هر آبی را ننوشید...! text/html 2020-05-07T12:36:07+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید ذهنـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/242 می خوام بدونم دغدغه ی ذهنی کوسه ماهی سفیدی که در اقیانوس آرام زندگی میکنه چیه...! text/html 2020-05-02T19:35:07+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید اشتباه‍ـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/241 نه به انتظار کسی نه انتظار از کسی...! text/html 2020-04-15T03:37:30+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید هوســــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/240 حسی عجیب می خواهم از آن حس ها که هر ثانیه اش با نفس های نامنظم سپری می شود...! text/html 2020-04-15T01:49:22+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید قوی... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/237 دیگه از قوی بودن خسته شدم...! text/html 2020-04-14T01:58:29+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید شب و تاریکی http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/238 از روشنایی فراری ام، نمی‌دانم چرا اما تنها شب، با سکوت و‌ سیاهی اش مرا آرام می کند...! text/html 2020-02-02T16:45:27+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید کرونــا... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/236 الهی "کرونا" بگیرم شاید پرستارم تو باشی ...! text/html 2020-01-07T15:00:51+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید وطنـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/235 <div><br></div><div>در طول تاریخ همیشه پیدا کردن یک وطن پرست واقعی سخت بوده، نمیدونم چند تا وطن پرست واقعی در ایران داریم اما شهادت حاج قاسم عمیقاً قلبم رو به درد آورد...!</div> text/html 2019-11-25T14:25:11+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید وصالـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/234 به شوق آن آغوش، صبح با لبخند بلند می شوم...! text/html 2019-11-03T08:49:02+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید قلبـ...! http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/233 قلب هم یک هو میریزد مثل برگ های پاییز...! text/html 2019-10-24T09:03:17+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید حس خوبــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/232 حس و شور زندگی دوباره ایجاد شد و اکنون خوشبخت ترین انسان روی زمین هستیم...! text/html 2019-10-08T06:24:51+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید اربعینــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/231 <div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;ان شاءالله جهت پیاده روی اربعین عازم عراق هستم، اگر رفتیم و برگشتیم دوباره خواهم نوشت..</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" color="#ff0000"><span style="font-size: 12px;">برگشتم</span></font></div> text/html 2019-10-07T08:23:45+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید دار مکافاتــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/166 هر آنچه برایت بودم و نبودی، برای او هستی و او نخواهد بود ...! text/html 2019-10-01T08:14:58+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید مذهبی هستمـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/218 <div>سوار تاکسی شدم،خانمی در کنارم نشست کمی جمع تر نشستم و به در تکیه دادم، کمی از حرکت گذشت کمی شیطنت را در وجودش حس می کردم دستی به ریش هایم کشیدم شاید انگشتر عقیقم و ریشهایم حد و مرز را نشانش دهد اما با خودم گفتم این عقیق و ریشها دیگر حرمت قبل رو نداره الان پوششی شده برای ... بگذریم در بحث و جدل با خودم بودم که صدایی گفت آقا با شما هستم!&nbsp;</div><div>همانطور که به جلو خیره شده بودم گفتم بله&nbsp;</div><div>گفت ظاهراً خیلی مذهبی هستی!</div><div>گفتم برای شما فرق میکنه؟</div><div>گفت نه زیاد، یه سوالی داشتم</div><div>گفتم بفرمایید</div><div>گفت امام حسین (علیه السلام) چی بهت داده ؟ ( (علیه السلام) رو خودم اینجا بر حسب ادب نوشتم)</div><div>گفتم بیشتر از من به شما عنایت داشتند و به شما عطا کردند</div><div>گفت به من ! به من چی دادن !؟</div><div>گفتم احساس آرامش و جسارتی که بتونید با من صحبت کنید بدون اینکه نگران عواقب و یا مزاحمتی از سمت من باشید.</div><div>سکوت کرد...</div>