مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) http://kalaghesepid.mihanblog.com 2020-04-05T18:23:17+01:00 text/html 2020-02-02T16:45:27+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید کرونــا... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/236 الهی "کرونا" بگیرم شاید پرستارم تو باشی ...! text/html 2020-01-07T15:00:51+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید وطنـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/235 <div><br></div><div>در طول تاریخ همیشه پیدا کردن یک وطن پرست واقعی سخت بوده، نمیدونم چند تا وطن پرست واقعی در ایران داریم اما شهادت حاج قاسم عمیقاً قلبم رو به درد آورد...!</div> text/html 2019-11-25T14:25:11+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید وصالـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/234 به شوق آن آغوش، صبح با لبخند بلند می شوم...! text/html 2019-11-03T08:49:02+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید قلبـ...! http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/233 قلب هم یک هو میریزد مثل برگ های پاییز...! text/html 2019-10-24T09:03:17+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید حس خوبــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/232 حس و شور زندگی دوباره ایجاد شد و اکنون خوشبخت ترین انسان روی زمین هستیم...! text/html 2019-10-08T06:24:51+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید اربعینــ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/231 <div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12px;">&nbsp;&nbsp;ان شاءالله جهت پیاده روی اربعین عازم عراق هستم، اگر رفتیم و برگشتیم دوباره خواهم نوشت..</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="Times New Roman"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" color="#ff0000"><span style="font-size: 12px;">برگشتم</span></font></div> text/html 2019-10-07T08:23:45+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید دار مکافاتــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/166 هر آنچه برایت بودم و نبودی، برای او هستی و او نخواهد بود ...! text/html 2019-10-01T08:14:58+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید مذهبی هستمـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/218 <div>سوار تاکسی شدم،خانمی در کنارم نشست کمی جمع تر نشستم و به در تکیه دادم، کمی از حرکت گذشت کمی شیطنت را در وجودش حس می کردم دستی به ریش هایم کشیدم شاید انگشتر عقیقم و ریشهایم حد و مرز را نشانش دهد اما با خودم گفتم این عقیق و ریشها دیگر حرمت قبل رو نداره الان پوششی شده برای ... بگذریم در بحث و جدل با خودم بودم که صدایی گفت آقا با شما هستم!&nbsp;</div><div>همانطور که به جلو خیره شده بودم گفتم بله&nbsp;</div><div>گفت ظاهراً خیلی مذهبی هستی!</div><div>گفتم برای شما فرق میکنه؟</div><div>گفت نه زیاد، یه سوالی داشتم</div><div>گفتم بفرمایید</div><div>گفت امام حسین (علیه السلام) چی بهت داده ؟ ( (علیه السلام) رو خودم اینجا بر حسب ادب نوشتم)</div><div>گفتم بیشتر از من به شما عنایت داشتند و به شما عطا کردند</div><div>گفت به من ! به من چی دادن !؟</div><div>گفتم احساس آرامش و جسارتی که بتونید با من صحبت کنید بدون اینکه نگران عواقب و یا مزاحمتی از سمت من باشید.</div><div>سکوت کرد...</div> text/html 2019-09-22T16:13:42+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید پاییـز... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/230 پاییز، شروع رویاهای شیرین و لمس واقعیت های تلخ...! text/html 2019-09-22T04:42:41+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید من و فنجانمــ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/190 پشت میز چوبی ام نشسته ام، به فنجان چایم نگاه میکنم غمگین است، با چای لبریزش میکنم لبخند میزند شاد است و من ...! text/html 2019-09-18T06:24:27+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید قانون سوم نیوتنـ... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/220 <a id="قانون سوم نیوتن" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: right;"><h1 style="font-family: Tahoma; font-size: 18px; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</h1></a><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">نیروهای وارد بر یك جسم از اجسامی ناشی می‌شوند كه محیط آن جسم را تشكیل می‌دهند. اگر نیروهای وارد بر جسم دیگری را كه قبلاً‌ جزء محیط جسم اول بوده است بررسی كنیم، خود جسم اول هم جزئی از محیط جسم دوم و منشأ بخشی از نیروهای وارد بر جسم دوم خواهد بود. بنابراین،‌ هر تك نیرویی در واقع بخشی از برهمكنش متقابل میان دو جسم است. آزمایش نشان می‌دهد كه اگر جسمی بر جسم دیگری نیرو وارد كند،‌ همیشه جسم دوم هم نیرویی بر جسم اول وارد می‌كند.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">به علاوه، معلوم می‌شود كه همواره اندازه این دو نیرو یكسان و جهت آنها مخالف هم است...!</div> text/html 2019-09-10T13:42:38+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید خودمـ.... http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/216 خودم را برای خودم ترسیم کردم بسیار زیبا و دل فریب بودم، افسوس که دیگران از این دل فریبی سودی نمی برند...! text/html 2019-09-09T05:38:44+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید عاشورا http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/222 به امید خدا عازم عراق هستم جهت شرکت در مراسم&nbsp;<a href="https://www.mashreghnews.ir/news/264123/داستان-دسته-طویریج-چیست-تصاویر" target="" title="">طویریج&nbsp;</a>&nbsp;و مراسم قمه زنی در بین الحرمین، اگر عمری باقی بود و برگشتم دوباره خواهم نوشت.<br><br>یا حسین ... <div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000">رفتم و برگشتم ان شاءالله سفر بعدی اربعین&nbsp;</font></div> text/html 2019-09-05T13:53:07+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید ثانیهـ...ا http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/217 هستند انسان های مجهولی که ساعات مجهولی را برایت میسازند، ساعاتی که تلف شده اند و مقصر منم که افسار ثانیه هایم را به دست دیگری سپردم...! text/html 2019-09-03T22:00:02+01:00 kalaghesepid.mihanblog.com کلاغ سپید یا‌حسین (علیه السلام) http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/221 <div>بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم</div><div><br></div><div>گیرم بخَرَندَم به کسی کار ندارم</div><div><br></div><div>گیرم دو جهانَم نپسندد، تو پسندی</div><div><br></div><div>من جز تو کسی در دو جهان یار ندارم</div>