مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com 2020-11-27T07:32:53+01:00 mihanblog.com خیالــ... 2020-10-13T06:46:01+01:00 2020-10-13T06:46:01+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/247 کلاغ سپید گوسفندا از گرگ می ترسن اما سرشون رو چوپان میبُره...! لطفــ... 2020-08-17T06:21:56+01:00 2020-08-17T06:21:56+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/246 کلاغ سپید خالی از لطف نباشد گذری کنی از این کوچه بن بست خالی از لطف نباشد بر دل غم زده ما بکشی دست من توقع ندارم همنشینم شوی ای حضرت دریا خالی از لطف نباشد بزنی موج بر این ساحل تنهامحمد سلطانی
خالی از لطف نباشد
 گذری کنی از این کوچه بن بست
 خالی از لطف نباشد 
بر دل غم زده ما بکشی دست
 من توقع ندارم همنشینم شوی ای حضرت دریا 
خالی از لطف نباشد
 بزنی موج بر این ساحل تنها

محمد سلطانی
]]>
توهمــ... 2020-07-16T03:14:20+01:00 2020-07-16T03:14:20+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/245 کلاغ سپید هر کسی رو اگر در حد خودش نگهش نداری یه روز پاچتو می گیره...! جرمــ... 2020-05-12T09:22:47+01:00 2020-05-12T09:22:47+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/244 کلاغ سپید اتفاقا عشق یعنی راه را گم کرده باشیاشتباهی را برای بار چندم کرده باشیاتفاقا بهتر است از چشم عاقل ها بیفتیکارهایی برخلاف میل مردم کرده باشیعلی ثابت قدم اتفاقا عشق یعنی راه را گم کرده باشی
اشتباهی را برای بار چندم کرده باشی
اتفاقا بهتر است از چشم عاقل ها بیفتی
کارهایی برخلاف میل مردم کرده باشی

علی ثابت قدم
]]>
فرار از تنهایی‍ـ... 2020-05-08T03:56:26+01:00 2020-05-08T03:56:26+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/243 کلاغ سپید برای رفع تشنگی هر آبی را ننوشید...! ذهنـ... 2020-05-07T08:06:07+01:00 2020-05-07T08:06:07+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/242 کلاغ سپید می خوام بدونم دغدغه ی ذهنی کوسه ماهی سفیدی که در اقیانوس آرام زندگی میکنه چیه...! اشتباه‍ـ... 2020-05-02T15:05:07+01:00 2020-05-02T15:05:07+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/241 کلاغ سپید نه به انتظار کسی نه انتظار از کسی...! هوســــ.... 2020-04-14T23:07:30+01:00 2020-04-14T23:07:30+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/240 کلاغ سپید حسی عجیب می خواهم از آن حس ها که هر ثانیه اش با نفس های نامنظم سپری می شود...! قوی... 2020-04-14T21:19:22+01:00 2020-04-14T21:19:22+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/237 کلاغ سپید دیگه از قوی بودن خسته شدم...! شب و تاریکی 2020-04-13T21:28:29+01:00 2020-04-13T21:28:29+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/238 کلاغ سپید از روشنایی فراری ام، نمی‌دانم چرا اما تنها شب، با سکوت و‌ سیاهی اش مرا آرام می کند...! کرونــا... 2020-02-02T13:15:27+01:00 2020-02-02T13:15:27+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/236 کلاغ سپید الهی "کرونا" بگیرم شاید پرستارم تو باشی ...! وطنـ... 2020-01-07T11:30:51+01:00 2020-01-07T11:30:51+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/235 کلاغ سپید در طول تاریخ همیشه پیدا کردن یک وطن پرست واقعی سخت بوده، نمیدونم چند تا وطن پرست واقعی در ایران داریم اما شهادت حاج قاسم عمیقاً قلبم رو به درد آورد...!
در طول تاریخ همیشه پیدا کردن یک وطن پرست واقعی سخت بوده، نمیدونم چند تا وطن پرست واقعی در ایران داریم اما شهادت حاج قاسم عمیقاً قلبم رو به درد آورد...!
]]>
وصالـ... 2019-11-25T10:55:11+01:00 2019-11-25T10:55:11+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/234 کلاغ سپید به شوق آن آغوش، صبح با لبخند بلند می شوم...! قلبـ...! 2019-11-03T05:19:02+01:00 2019-11-03T05:19:02+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/233 کلاغ سپید قلب هم یک هو میریزد مثل برگ های پاییز...! حس خوبــ.... 2019-10-24T05:33:17+01:00 2019-10-24T05:33:17+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/232 کلاغ سپید حس و شور زندگی دوباره ایجاد شد و اکنون خوشبخت ترین انسان روی زمین هستیم...!