مینیمال های یک کلاغ سپید The hour of departure has arrived, and we go our ways I to die and you to live. Which is the better, only God knows (نوشته ها زاییده ذهن من است، لطفاً آن ها را جایی نبرید...!) tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com 2020-04-05T19:00:10+01:00 mihanblog.com کرونــا... 2020-02-02T16:45:27+01:00 2020-02-02T16:45:27+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/236 کلاغ سپید الهی "کرونا" بگیرم شاید پرستارم تو باشی ...! وطنـ... 2020-01-07T15:00:51+01:00 2020-01-07T15:00:51+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/235 کلاغ سپید در طول تاریخ همیشه پیدا کردن یک وطن پرست واقعی سخت بوده، نمیدونم چند تا وطن پرست واقعی در ایران داریم اما شهادت حاج قاسم عمیقاً قلبم رو به درد آورد...!
در طول تاریخ همیشه پیدا کردن یک وطن پرست واقعی سخت بوده، نمیدونم چند تا وطن پرست واقعی در ایران داریم اما شهادت حاج قاسم عمیقاً قلبم رو به درد آورد...!
]]>
وصالـ... 2019-11-25T14:25:11+01:00 2019-11-25T14:25:11+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/234 کلاغ سپید به شوق آن آغوش، صبح با لبخند بلند می شوم...! قلبـ...! 2019-11-03T08:49:02+01:00 2019-11-03T08:49:02+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/233 کلاغ سپید قلب هم یک هو میریزد مثل برگ های پاییز...! حس خوبــ.... 2019-10-24T09:03:17+01:00 2019-10-24T09:03:17+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/232 کلاغ سپید حس و شور زندگی دوباره ایجاد شد و اکنون خوشبخت ترین انسان روی زمین هستیم...! اربعینــ... 2019-10-08T06:24:51+01:00 2019-10-08T06:24:51+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/231 کلاغ سپید   ان شاءالله جهت پیاده روی اربعین عازم عراق هستم، اگر رفتیم و برگشتیم دوباره خواهم نوشت..برگشتم   ان شاءالله جهت پیاده روی اربعین عازم عراق هستم، اگر رفتیم و برگشتیم دوباره خواهم نوشت..

برگشتم
]]>
دار مکافاتــ.... 2019-10-07T08:23:45+01:00 2019-10-07T08:23:45+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/166 کلاغ سپید هر آنچه برایت بودم و نبودی، برای او هستی و او نخواهد بود ...! مذهبی هستمـ... 2019-10-01T08:14:58+01:00 2019-10-01T08:14:58+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/218 کلاغ سپید سوار تاکسی شدم،خانمی در کنارم نشست کمی جمع تر نشستم و به در تکیه دادم، کمی از حرکت گذشت کمی شیطنت را در وجودش حس می کردم دستی به ریش هایم کشیدم شاید انگشتر عقیقم و ریشهایم حد و مرز را نشانش دهد اما با خودم گفتم این عقیق و ریشها دیگر حرمت قبل رو نداره الان پوششی شده برای ... بگذریم در بحث و جدل با خودم بودم که صدایی گفت آقا با شما هستم! همانطور که به جلو خیره شده بودم گفتم بله گفت ظاهراً خیلی مذهبی هستی!گفتم برای شما فرق میکنه؟گفت نه زیاد، یه سوالی داشتمگفتم بفرماییدگفت امام حسین (علی سوار تاکسی شدم،خانمی در کنارم نشست کمی جمع تر نشستم و به در تکیه دادم، کمی از حرکت گذشت کمی شیطنت را در وجودش حس می کردم دستی به ریش هایم کشیدم شاید انگشتر عقیقم و ریشهایم حد و مرز را نشانش دهد اما با خودم گفتم این عقیق و ریشها دیگر حرمت قبل رو نداره الان پوششی شده برای ... بگذریم در بحث و جدل با خودم بودم که صدایی گفت آقا با شما هستم! 
همانطور که به جلو خیره شده بودم گفتم بله 
گفت ظاهراً خیلی مذهبی هستی!
گفتم برای شما فرق میکنه؟
گفت نه زیاد، یه سوالی داشتم
گفتم بفرمایید
گفت امام حسین (علیه السلام) چی بهت داده ؟ ( (علیه السلام) رو خودم اینجا بر حسب ادب نوشتم)
گفتم بیشتر از من به شما عنایت داشتند و به شما عطا کردند
گفت به من ! به من چی دادن !؟
گفتم احساس آرامش و جسارتی که بتونید با من صحبت کنید بدون اینکه نگران عواقب و یا مزاحمتی از سمت من باشید.
سکوت کرد...
]]>
پاییـز... 2019-09-22T16:13:42+01:00 2019-09-22T16:13:42+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/230 کلاغ سپید پاییز، شروع رویاهای شیرین و لمس واقعیت های تلخ...! من و فنجانمــ.... 2019-09-22T04:42:41+01:00 2019-09-22T04:42:41+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/190 کلاغ سپید پشت میز چوبی ام نشسته ام، به فنجان چایم نگاه میکنم غمگین است، با چای لبریزش میکنم لبخند میزند شاد است و من ...! قانون سوم نیوتنـ... 2019-09-18T06:24:27+01:00 2019-09-18T06:24:27+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/220 کلاغ سپید  نیروهای وارد بر یك جسم از اجسامی ناشی می‌شوند كه محیط آن جسم را تشكیل می‌دهند. اگر نیروهای وارد بر جسم دیگری را كه قبلاً‌ جزء محیط جسم اول بوده است بررسی كنیم، خود جسم اول هم جزئی از محیط جسم دوم و منشأ بخشی از نیروهای وارد بر جسم دوم خواهد بود. بنابراین،‌ هر تك نیرویی در واقع بخشی از برهمكنش متقابل میان دو جسم است. آزمایش نشان می‌دهد كه اگر جسمی بر جسم دیگری نیرو وارد كند،‌ همیشه جسم دوم هم نیرویی بر جسم اول وارد می‌كند.به علاوه، معلوم می‌شود كه همواره اندازه این دو نیرو یكسان

 

نیروهای وارد بر یك جسم از اجسامی ناشی می‌شوند كه محیط آن جسم را تشكیل می‌دهند. اگر نیروهای وارد بر جسم دیگری را كه قبلاً‌ جزء محیط جسم اول بوده است بررسی كنیم، خود جسم اول هم جزئی از محیط جسم دوم و منشأ بخشی از نیروهای وارد بر جسم دوم خواهد بود. بنابراین،‌ هر تك نیرویی در واقع بخشی از برهمكنش متقابل میان دو جسم است. آزمایش نشان می‌دهد كه اگر جسمی بر جسم دیگری نیرو وارد كند،‌ همیشه جسم دوم هم نیرویی بر جسم اول وارد می‌كند.
به علاوه، معلوم می‌شود كه همواره اندازه این دو نیرو یكسان و جهت آنها مخالف هم است...!
]]>
خودمـ.... 2019-09-10T13:42:38+01:00 2019-09-10T13:42:38+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/216 کلاغ سپید خودم را برای خودم ترسیم کردم بسیار زیبا و دل فریب بودم، افسوس که دیگران از این دل فریبی سودی نمی برند...! عاشورا 2019-09-09T05:38:44+01:00 2019-09-09T05:38:44+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/222 کلاغ سپید به امید خدا عازم عراق هستم جهت شرکت در مراسم طویریج  و مراسم قمه زنی در بین الحرمین، اگر عمری باقی بود و برگشتم دوباره خواهم نوشت.یا حسین ... رفتم و برگشتم ان شاءالله سفر بعدی اربعین  طویریج  و مراسم قمه زنی در بین الحرمین، اگر عمری باقی بود و برگشتم دوباره خواهم نوشت.

یا حسین ...


رفتم و برگشتم ان شاءالله سفر بعدی اربعین 
]]>
ثانیهـ...ا 2019-09-05T13:53:07+01:00 2019-09-05T13:53:07+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/217 کلاغ سپید هستند انسان های مجهولی که ساعات مجهولی را برایت میسازند، ساعاتی که تلف شده اند و مقصر منم که افسار ثانیه هایم را به دست دیگری سپردم...! یا‌حسین (علیه السلام) 2019-09-03T22:00:02+01:00 2019-09-03T22:00:02+01:00 tag:http://kalaghesepid.mihanblog.com/post/221 کلاغ سپید بی قیمتم و جز تو خریدار ندارمگیرم بخَرَندَم به کسی کار ندارمگیرم دو جهانَم نپسندد، تو پسندیمن جز تو کسی در دو جهان یار ندارم بی قیمتم و جز تو خریدار ندارم

گیرم بخَرَندَم به کسی کار ندارم

گیرم دو جهانَم نپسندد، تو پسندی

من جز تو کسی در دو جهان یار ندارم
]]>